کودتا گوشش سنگین است صدای آزادی را نمی شنود.

 

چشمهایش حرف می زد من هم گوش می کردم.

 

روی گوشش خالکوبی کرده بود: نصیحت ممنوع.

 

به حرف گربه سیاه فقط گربه سفید گوش می کند.

نوشته : امیر تنها