پوشش کاریکلماتور


 

شیطان لباس هوس می پوشد.

 

خاک هم دوست نداشت روی او را بپوشاند.

 

جیغ را بعضی ها می کشند بعضی ها می پوشند.

 

بحران پوشش را با چند برگ در نقاط حساس بدن حل کرد.

 

کودتا هر چند وقت یکبار قبای فرهنگ را می پوشد تا قضیه، ماستمالی شود.

/ 0 نظر / 13 بازدید