کاریکلماتور حزبی


 

عقایدش به حزب باد پیوست.

 

اعضای حزب کمونیست در کوچه علی چپ سکونت دارند.

 

چپدست بود عضو حزب کمونیست شد.

 

شعار حزب مخالف دولت اعلام شد: ادب مرد به ز دولت اوست.

 

راستگرا بود ولی عاشق آنکه غذا را یک لقمه چپ کند.

/ 0 نظر / 13 بازدید