کاریکلماتور پزشک


 

پیش پزشک که می رفت دلش قرص می شد.

 

پزشک تشخیص داد در اطراف سرم آثار شکستگی دیده می شود.

 

اگر کسی نمی تواند دیکتاتورهای دنیا را ببیند از چشم پزشک هم کاری بر نمی آید.

 

پزشکان باندبازی می کنند ولی از اون نظر.

 

دکتر تشخیص غلط داد اما مریض خوب شد.

/ 0 نظر / 115 بازدید