جوانی کاریکلماتور


 

آرزوهای جوانیم در متن حاصلخیز کتابم سبز می شوند.

 

سازمان ملی جوانان بعد از چند سال به خانه سالمندان رفت.

 

پرواز عاشق آنست که از پرنده جوان یک بوسه بگیرد.

 

پرچم زندگی را امید، برافراشته نگه می دارد.

 

موبایلم آنقدر زنگید که مرا از رو برد.

/ 0 نظر / 30 بازدید