اعماق کاریکلماتور


 

آنقدر در افکارش فرو رفت که به اعماق آن رسید. 

 

فریاد هابیل هنوز از اعماق قرون به گوش می رسد.

 

نگاهش تا اعماق راز نفوذ کرد.

 

هر چه در فکر فرو رفت به عمقش نرسید.

 

فرهنگ به اقتصاد عمق می دهد

/ 0 نظر / 15 بازدید