کاریکلماتور شاکی


 

کامپیوتر از اینترنت شاکیست که خیلی ها را به او وصل کرده است.

 

مداد از تراش شکایت کرد.

 

اینترنت بدون پاسپورت از مرز گذشت.

 

از سرنوشت شکایت کرد تا غرامت بگیرد.

 

روحم از جسمم به کجا شکایت کند.

/ 0 نظر / 137 بازدید