کاریکلماتور خیالباف


 

پرنده خیالم بر بام واقعیت نمی نشیند ولی بام حقیقت را دوست دارد.

 

خیالم به افکارم بال و پر داد.

 

خیالش که تخت شد روی آن خوابید.

 

فرشته ساده لوح ماه رمضان که تمام شد خیال کرد دیگر سر براه شده ام.

 

اینترنت خوش خیال فکر می کرد آدمها ساده و روراست هستند.

/ 0 نظر / 18 بازدید