احضار روح کاریکلماتور


 

روحم چند سال بعد از من به دنیا آمده است.

 

بین روح من عاشق و تو عاقل، عقل مرزبان است.

 

شیمی عشق، ترکیب یک روح از دو بدن است.

 

عزرائیل در هنگام قبض روح دیگر حوصله صدور قبض ندارد.

 

نزول که داد روحش هم نزول کرد.

/ 0 نظر / 14 بازدید