عید غدیر مبارک

 

علی شاه??
عَلی ماه??
عَلی راه??
عَلی نَصْرُمِن الله??
عَلی زِمزِمه ى هَر دِلِ آگاه??
عَلی عِینِ یَقینْ است??
عَلی بَر هَمه ى خَلْقْ امیرالْمؤمِنینْ است??
عَلی کاشِفِ هَر غَم??
عَلی بَر هَمه مَرْحَم??
عَلی ذِکْرِ لَبِ عیسى بن مَرْیَم??
عَلی هَستى خاتَم??
عَلی بَرگِ بَراتِ هَمه ى خَلْقْ ز آتَش و جَهَنَّم??
عَلی اصلِ وجودْ است??
عَلی روى سُجودْ است??
عَلی مَعدَنِ جودْ است??
عَلی رازونیازْ است??
عَلی سوزو گُدازْاست??
عَلی مَحْرَمِ راز است??
عَلی مُهرِ قبولی نَماز است??
عَلی بَرْگ و بَراتْ است??
عَلی حَجُّ زَکاتْ است??
عَلی تَجَلّی صفاتْ است??
عَلی بابِ نِجاتْ است??
عَلی حَیّ و مَماتْ است??

پیشاپیش عید غدیر  بر همگان مبارک

/ 0 نظر / 34 بازدید