چه کسی می تواند کاریکلماتور بگوید؟

 

این کار از عهده هر کسی با هر اندازه سواد و معلومات برمی آید فقط کمی ذوق می خواهد و چند دقیقه وقت.

معمولا کمتر ایرانی پیدا می شود که ذوق نداشته باشد ولی معمولا گرفتارتر از آن هستند که در زمینه طنز مانند کاریکلماتور خودشان را نشان بدهند.

در مورد وقت هم که وقت اضافی در آمد و رفتها، در اتوبوس یا مترو یا تاکسی، در ماشین شخصی پشت چراغ قرمز می توان بالاخره دو سه دقیقه ای کوتاه جور کرد.

پس آنچه که می ماند کار انداختن ذوق در ساخت یک جمله کوتاه است.

به همین آسانی.

/ 0 نظر / 57 بازدید