سیل کاریکلماتور


 

خبر سیل دیرتر از خودش آمد.

 

باران هیچ دوست ندارد با سیل، فامیل شود.

 

سیل به خودش هم رحم نکرد.

 

سیل که می آید آب، خوابهای آشفته می بیند.

 

سیل در آغوش رودخانه جا نمی شود.

/ 0 نظر / 25 بازدید