کاریکلماتور در بستر خشک رودخانه


 

بستر خشک رودخانه، زمزمة آب را از یاد برده است.

 

بستر خشک رودخانه، مزار زنده یاد آب است.

 

ابر دلرحم بر بستر خشک رودخانه گریست.

 

بستر رودخانه که خشکید پل دلش می خواست زمینگیر شود.

 

ماهی در بستر خشک رودخانه، سراب می بیند.

/ 0 نظر / 14 بازدید