ماهی کاریکلماتور


 

معلم شیمی عاشق ماهی مرکب است.

 

قلاب، فرصت آبتنی را از ماهی گرفت.

 

ماهی آزاد، اسیر تور شد.

 

آخرین فصل عمر ماهی را صیاد می نویسد.

 

ماهی مرکب، رئیس انجمن ماهیهای خوشنویس شد.

/ 0 نظر / 14 بازدید