خطوط کاریکلماتور


 

ازدواج: دو خط متقاطع، ادامه زندگی: دو خط موازی.

 

دو خط موازی را عشق، دو خط متقاطع می کند.

 

برای آنکه از خط قرمز عبور نکند ناچار گوشه ای کز کرد.

 

خدا نکند خط فقر موازی با خط زندگی باشد.

 

خواب را خط زدم و به رویای تو پریدم.

/ 0 نظر / 18 بازدید