جدول ضرب کاریکلماتور


 

اداره مبارزه با منکرات، آهنگ را از جدول ضرب گرفت.

 

آهنگ را که از جدول ضرب گرفتند اعداد در هم ضرب نشدند.

 

اعداد که ضرب را دیدند آمدند توی جدول ضرب نشستند.

 

جدول ضرب به سازهای دیگر فخر می فروشد.

 

جدول ضرب با قدرت تمام، اعداد را به رقص درآورد.

/ 0 نظر / 17 بازدید