مغز کاریکلماتور


 

کلمات که در مغزم رژه می روند چشم از آنها سان می بیند.

 

مغزش را که شست فکرش درخشان شد.

 

مغزم فکر کردن را از یاد برده  و به جاهای دیگر سپرده است.

 

خوشحال که می شوم مغزم بشکن می زند.

 

مغزش را شستشو داد تا روشنفکر شود.

/ 0 نظر / 37 بازدید