داستانک80

 

تاکسیمتر از دیدن مسافر ذوق زده شد. وقتی متوجه شد مسافر دربستی است نیشش تا بناگوش باز شد. دیگر داشت با دمش گردو می شکست که مسافر سوار شد.

مسافر کارت بازرسی را نشان داد و گفت: اگر می خواهی جریمه نشوی، نقدی حساب کن.

/ 0 نظر / 15 بازدید