کاریکلماتور به دنبال هوس


 

گناه را در بطن هوس می کشت.

 

با طناب هوس به چاه شیطان رفت.

 

هوس در گوشم گفت: تعظیم عرض می کنم قربان.

 

به هوسهایش مجال نفس کشیدن نمی داد.

 

شیطان برای ساخت هوس، به من وام جعاله داد.

/ 1 نظر / 16 بازدید
محمد رضا

سلامی به نرمی کاروان حله می خواستم نظرما بدم . یه سری یه کتاب کاریکلماتور سال 55-57 بزنید / اینایی که شما نوشتید به نظر من جملات قصار یا ادیبانه هستند / اولین ویژگی این سبک که اسمش روشه : کاریکاتوره. که شما خیلی کم رعایت می کنید دیگری تناقضه که نمی بینم / سوم بازی با کلماته . که شما استادید / بعدی به بازی گرفتنه موضوعاته که شما بلدین چشم به راه قدمتان فدایتان بزهای من واگه شد هی های من